Stimuleert het zelfhelend vermogen
van je lichaam

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot uw gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van en release en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een beveiligd pand.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to­date software.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Gegevens op de factuur:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de Belastingdienst).

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:

Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.

Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:

 • de gegevens niet meer nodig zijn
 • u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
 • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
 • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
 • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website

Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien

Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen.

Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:

 • de gegevens mogelijk onjuist zijn
 • de verwerking onrechtmatig is
 • de gegevens niet meer nodig zijn
 • u bezwaar maakt

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Voor klachten over uw BSR behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland www.bodystressrelease.nl voor een toelichting op de klachtenprocedure.